REGULAMIN IMPREZY

Gracz chcąc wziąć udział w Imprezie, ma obowiązek zapoznać się i zaaakceptować poniższy regulamin przed wysłaniem swojego zgłoszenia.

 1. W imprezie, uczestniczą wyłącznie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych (tzn. pełnoletnie), dysponujące ważnym dowodem osobistym, które uiściły w wymaganym terminie składkę i dopełniły wszystkich procedur związanych z rejestracją. Nie ma możliwości, aby na terenie imprezy przebywały tzw. "osoby towarzyszące" nie zgłoszone wcześniej organizatorowi.
 2. Każdy z uczestników imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz opisem mechaniki gry. Nieznajomość powyższych dokumentów nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania. Rażąca ich nieznajomość w dniu Imprezy może być przyczyną natychmiastowego wykluczenia uczestnika z imprezy bez prawa do zwrotu składki.
 3. Każdy z graczy objęty będzie imiennym ubezpieczeniem od NNW. W związku z powyższym, przy zgłoszeniu gracz przesyła swoje imię, nazwisko i numer PESEL. Czyniąc to, gracz dobrowolnie oświadcza iż wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystanie tych danych w celu ubezpieczenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn.zm). Organizator deklaruje, że otrzymane dane osobowe będą przechowywane z należytą starannością, nie będą udostępnione żadnym osobom trzecim, a po zakończeniu imprezy zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych graczy. Z uwagi na konieczność zachowania wymogów bezpieczeństwa, gracze nie wyrażający zgody na w/w warunek, nie będą mogli zostać dopuszczeni do rozgrywki i nie mogą brać udziału w rejestracji. Każdy z graczy ma prawo do wglądu w dotyczące go przetwarzane dane, oraz do ich poprawiania.
 4. Rejestracja uczestnika jest zakończona w momencie opłacenia i zaksięgowania składki gracza. Impreza ma charakter niezarobkowy – całość wpłat graczy zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z imprezą i jej ubezpieczeniem.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń technicznych wydawanych przez Organizatora oraz osoby przez niego upoważnione (zwanych dalej "Moderatorami").
 6. Od uczestników gry wymagana jest odpowiednia stylizacja ubioru i wyposażenia. W przypadku braku takowej w dniu imprezy, organizator może odmówić danej osobie uczestnictwa w grze, bez prawa do zwrotu składki.
 7. Przez cały czas rozgrywki, we wszystkich lokalizacjach bez wyjątku bezwzględnie wymagana jest ochrona oczu. Zaleca się stosowanie atestowanych gogli/okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG. Osoby nieposiadające odpowiedniej ochrony oczu mają całkowity zakaz wstępu na teren wyznaczonego obszaru imprezy.
 8. Dozwolone jest używanie wyłącznie replik ASG, których prędkość wylotowa nie przekracza 500 fps (przy pocisku o masie 0,20g). Jedyna dopuszczalna kompozytowa amunicja ASG to 6mm lub 8mm BB. Zabrania się stosowania replik opartych na systemie RAM. Każdy z graczy może zostać poproszony w dowolnym momencie przez Moderatora o przetestowanie repliki na chronometrze.
 9. Strefy bezpieczeństwa zostaną przez Organizatora oznaczone. Jedną z nich jest obszar tzw. "Baru". Na terenach tych obowiązuje zakaz strzelania z replik. Każdy z graczy porusza się tam z rozładowanymi replikami bez podpiętego magazynka. Jak w każdej innej lokalizacji, obowiązuje tam obowiązek noszenia ochrony oczu.
 10. Zabrania się spożywania alkoholu lub przyjmowania narkotyków (jak też przebywania w stanie po spożyciu/przyjęciu), podczas rozgrywki jak i w czasie ew. przerw. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, posiadające repliki niezgodne z regulaminem lub odmawiające poddania się badaniu (alkomat, chronograf), uznaje się za wykluczone z uczestnictwa w imprezie bez możliwości zwrotu składki.
 11. Teren imprezy (w szczególności dotyczy to terenu fortów, ale także przylegającego do nich poligonu) jest terenem niebezpiecznym. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Każdy uczestnik porusza się po terenie rozgrywki na własne ryzyko, przestrzegając regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Zalecane jest poruszanie się parami w celu możliwości szybkiego udzielenia/wezwania pomocy.
 12. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych każdy gracz zobowiązany jest, na żądanie dowolnego innego uczestnika imprezy, do niezwłocznego okazania swojego indywidualnego identyfikatora, który otrzyma na początku imprezy podczas rejestracji.
 13. Rozgrywka może zostać przerwana lub wstrzymana na skutek zdarzenia losowego (nieszczęśliwy wypadek, wtargnięcie na teren osób postronnych lub z innych powodów) w każdym jej momencie.
 14. Na terenie imprezy obowiązuje zachowanie czystości i porządku. Śmieci należy wrzucać do przeznaczonych na nie worków, które znajdują się w charakterystycznych lokacjach (bar, baza wojskowa, bazy frakcji, pobliża anomalii itp...)
 15. Podczas imprezy, ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek środków pirotechnicznych (ładunków wybuchowych, świetlnych, ogłuszających, dymnych, łzawiących czy jakichkolwiek innych środków o działaniu szkodliwym dla żywych organizmów). Po zapadnięciu zmroku dopuszczalne jest używanie świateł chemicznych.
 16. Palenie ogniska na terenie imprezy dopuszczalne jest TYLKO w miejscach wyznaczonych przez Organizatora i za jego bezpośrednią zgodą!
 17. Obowiązuje całkowity zakaz strzelania do zwierząt oraz osób nieuczestniczących w grze, które mogłyby przypadkiem pojawić się na terenie imprezy. W przypadku pojawienia się osób postronnych, gracze powinni zwrócić im uwagę, wskazując na zagrożenia płynące z przebywania na terenie rozgrywki.
 18. Bezpłatny parking dla wszystkich uczestników imprezy znajduje się przy zbiegu ulic Obrońców Tobruku i Eichendorffa. Żeby nie narażać zbytnio mieszkańców Nysy na widok „stalkerów”, prosimy przed imprezą o podjeżdżanie samochodami w okolice „Baru”, wyładowanie sprzętu i odstawienie samochodu na wskazany parking.
 19. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelki sprzęt (w tym fotograficzny, samochody, repliki broni itp...) zagubiony, zniszczony, skradziony lub uszkodzony w czasie trwania imprezy. W szczególności dotyczy to pojazdów pozostawionych zbyt blisko terenu rozgrywki, poza wyznaczonym parkingiem.
 20. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie i mechanice gry, jak i dotyczących rozstrzygania kwestii spornych między graczami decydujące zdanie ma Organizator/Moderator.
 21. Każdy z uczestników imprezy kwituje na miejscu podpisem znajomość powyższego regulaminu, jak też oddaje wypełnione (OŚWIADCZENIE), stwierdzając iż wie o zagrożeniach płynących z uczestnictwa w rozgrywkach ASG i o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu jego danych osobowych w celu ubezpieczenia NNW. Odmowa podpisu, bądź brak Oświadczenia w dniu Imprezy, równoznaczne są z brakiem dopuszczenia do rozgrywki, bez prawa zwrotu składki.